OSGB (ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ) NEDİR?

03-05-2018 00:06    1001

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu göre iş Sağlığı Ve Güvenliği hizmetlerini bünyesinde sağlayamayan firmaların bu hizmetleri dışarıdan karşılamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin kısa adıdır.

OSGB NASIL KURULUR?

6102 sayılı Türk Ticaret kanununa göre kurulan ve faaliyetleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri yer alan şirketler belirlediği şartları yerine getirmeleri halinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi açabilirler. 30.12.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan  ve 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanununa göre yükümlülüklerini yerine getiren şirketler Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilir. Yetki için;

 • Ticaret Sicil Gazetesi, şirket tüzüğünde İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yer almalıdır.
 • Şirketi temsile edecek kişinin imza sirküleri.
 • Tam süreli görevlendirilen en az bir tane İş yeri hekimi , İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin tam zamanlı iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri. Bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütnameleri.
 • Mesul Müdür Görevlendirme yazısı, bu kişi OSGB yetkisi almaya aday şirketin sahibi veya ortağı ise Mesul müdürlük taahhütnamesi.
 • İşyerine  ait olan yapı kullanma izin (iskan) belgesi.
 • Kullanılacak yerin işyeri olduğunu gösteren Çalışma İzin Belgesi
 • Yetki alınacak yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj/ adres tespit belgesi.
 • Kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
 • Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.
 • Yetki alınacak yere ait yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına İtfaiye Raporu.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi için Altyapı ve Çalışma ortamı, OSGB faaliyetlerini yürütmeye uygun tercihi

OSGB Çalışma ortamında 8 metrekareden az olmamak üzere tam zamanlı  olarak çalışan işyeri hekimi tarafından kullanılacak muayene odası, bir iş Güvenliği Uzmanı odası. Her tam zamanlı çalışacak hekim ve uzman için aynı şartlarda birer oda. 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası 12 metrekare bekleme odası ve uygun büyüklükte bir arşiv odası, bir lavabo ve tuvalet bulunur. İş yerinin tabelası önemlidir belli ölçülerde olmalı ve işletmenin girişinde veya binanın uygun bir yerinde asılır.

Çalışma ortamının bu şartlara uygun olarak düzenlenmesi, sürdürülmesi yapılacak her hangi bir değişikliğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi gerekir.

KİMLER OSGB HİZMETİ ALMAK ZORUNDADIR.

İşveren, İş sağlığı ve güvenliği Hizmetlerini yürütmek üzere gerekli niteliklere sahip personel yasa gereği bulunmak zorundadır. İşyeri bu hizmeti sağlayacak niteliklere sahip personel bulunduramıyorsa işyerlerinde alınması gereken işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Ortak sağlık ve Güvenlik birimlerinden hizmet alır.

Hizmet sunan birimin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla ve yetki belgesi ile çalışma yapmasından yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti alacak İşyerleri Az tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere 3 sınıfta yer alır. Bu sınıflarda yer alan işyerleri yetkili OSGB ile anlaşarak İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanlığı Diğer Sağlık Personeli Hizmeti alırlar.

 • Tehlike sınıfına bakılmaksızın 50 den fazla çalışanı olan tüm işyerleri 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan ve en az 1 çalışanı olan tüm firmalar  30 Haziran 2013 tarihi itibariyle,
 • Kamu kuruluşları ile az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50 kişinin altında çalışanı olan işyerleri 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle hizmet almak zorundadır.
 • 10 kişinin altında çalışanı olan işyerleri gerekli eğitimleri almaları durumunda İş Güvenliği uzmanı olmasalar da kendi İş Güvenliği hizmetlerini sağlayabilirler. Dışarıdan hizmet almak zorunda değillerdir.  Bu durumda isteğe bağlı olarak hizmet alabilirler.

İşyeri hekimi ; Az tehlikeli sınıflarda kişi başı 4 dakika, Tehlikeli sınıflarda kişi başı 6 dakika, Çok tehlikeli Sınıflarda kişi başı 8 dakika olmak üzere aylık sağlık hizmet sunar. çok tehlikeli ve 10 kişinin üzerinde çalışanı olan işyerleri hekim yanında diğer sağlık personeli (hemşire/sağlık memuru) hizmeti sunulur. Tam zamanlı İşyeri hekimi çalıştıran işyerleri diğer sağlık personeli hizmeti almak zorunda değildir.

İş Güvenliği Uzmanı ; Az tehlikeli sınıflarda kişi başı 6 dakika, tehlikeli sınıflarda kişi başı 8 dakika, çok tehlikeli Sınıflarda kişi başı 12 dakika olmak üzere aylık İş Güvenliği hizmeti sunar. 
Tehlike Sınıfları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında İş kollarına bağlı olarak tespit edilmiş ve Nace Kodu  veya faaliyet Kodları olarak listelenmiştir. 

Faaliyet Kodu 6 rakamdan oluşur vergi levhasının üzerinde Ana faaliyet ve kodu şeklinde yer alır. Aynı zamanda 23 rakamdan oluşan işyerine ait SGK numarasını il rakamından sonraki altı rakamda Nace kodunu ifade eder. Bu altı rakamlı faaliyet kodu Tehlike sınıfları listesinden bakılarak İşyerinin Tehlike sınıfı (Az tehlikeli/Tehlikeli/Çok tehlikeli) şeklinde belirlenir. 
Tehlike sınıfı belirlendikten sonra çalışma süreleri yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanarak hizmetin kapsamı belirlenir.

İş Güvenliği Uzmanlığı A, B ve C olmak üzere sınıflandırılır. Tehlike sınıflarına uygun olarak çalıştırılır.
A Sınıfı uzmanlar çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,
B Sınıfı uzmanlar tehlikeli sınıflarda,
C Sınıfı uzmanlar az tehlikeli sınıflarda,
Ancak uzman yetersizliğinde dolayı 2016 yılına kadar C sınıfı uzmanlar B sınıfı uzmanların yerine,      B sınıfı uzmanlar A sınıfı uzmanların yerine görev almalarına izin verilmiştir.

4. GENEL OSGB HİZMETLERİ 
Ortak sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri kapsamında işyerlerine sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir.

 • İşyeri Hekimi Atama Hizmeti
 • İş Güvenliği Uzmanı Atama
 • İş Sağlığı Güvenliği Planı
 • İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler
 • Sağlık Raporu
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • Risk Analizi 
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Patlamadan Korunma Dokümanı,
 • İSG Kapsamında Çalışma Talimatları
 • Yıllık Sağlık Ve Güvenlik Raporu
 • Danışmanlık ve Rehberlik

15.05.2013  tarihli Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yönetmelik kapsamında verilecek eğitimleri. Yönetmeliğe göre eğitimler ancak OSGB veya firmada çalışan uzman veya hekim tarafından verilebilir.

 • İş Güvenliği Genel Eğitimleri
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım Eğitimi
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma


Etiketler: